| Szórólap | Plakát | Flyer |
SZÓRÓLAP ÁRSZÁMÍTÓ HOGYAN MŰKÖDIK PARTNEREINK
Nyomdai termékeink
Kérdezz a szakértőtől!
Elérhetőség
X

Tisztelt Felhasználónk!

 

Amennyiben elfelejtette jelszavát, kérjük hagyja üresen a jelszó-mezőt és e-mailben megküldjük Önnek a további teendőket!

 

Üdvözlettel: Youprint

Reklámhordozó papír termékdíj-fizetése

A reklámhordozó papírok környezetvédelmi termékdíja jelenleg 64 Ft + Áfa / kg. A lehető legrövidebben összefoglalva ezen adókötelezettség alól az alábbi esetekben mentesülnek a termékek:

a) a kiadványonként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50%-ában nem gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadvány, időszaki lap (ide tartoznak az olyan jellegű céges logóval ellátott levélpapírok, borítékok, névjegykártyák és egyéb a cég tevékenységéhez használatos bizonylatok, akkor is, ha tartalmaznak cég adatokat),

b) a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott kiadvány, időszaki lap,

c) a könyv, tankönyv

 

A termékdíjról bővebben a http://www.termekdijinfo.hu oldalon, vagy az oldalról származó alábbi cikkben olvashatnak.
 


 

Reklámhordozó papír szabályai 2012-ben 

Debreczeni László 

Mint közismert a reklámhordozó papírok 2012-től is a termékdíj-köteles termékek közé tartoznak, mely teljesen érthető, hiszen modern világunkban az elektronikus reklám értékű információk mellett, még mindig jelentős mennyiségű reklámot tartalmazó, jellemzően színesen nyomtatott szórólapok, infóújságok, hirdetéseket tartalmazó lapok, újságok stb. kerülnek a postaládáinkba, asztalainkra.

A reklámhordozó papír megítélésében és az érintett kötelezett személyében 2012-ben változás történt, melyek célja az, hogy a kevesebb kötelezettre a korábbitól eltérően egyszerűbb szabályok legyenek érvényesek. A kötelezett személyének átrendeződésével a reklámhordozó papír gyártóknak, pontosabban a nyomdai szolgáltatást végzőknek kell körültekintően eljárniuk, hiszen a korábbi szabályozástól eltérően kötelezettekké váltak. A nyomdáknak 2011. év végéig nem kellett azzal foglalkozniuk, hogy az általuk készített kiadványok pl.: tartalmaznak-e valamilyen gazdasági reklámot, hiszen nem voltak kötelezettek és a termékdíj-fizetési kötelezettség számlán történő átvállalására sem volt jogosítványuk. Egy dologra azonban 2011-ben is termékdíj-fizetésére kötelezett volt a nyomda, mégpedig az általa készített reklámhordozó papír és egyéb más nyomtatvány csomagolására, melyek jellemzően (a műanyag fólia, a csomagoló papír, a papír kartondoboz, a műanyag és papírcímke, valamint a raklap stb.) csomagolási összetevő formájában fordulhattak elő.

Amikor viszont a vállalkozásnak valamilyen oknál fogva – legtöbbször a vámhatóság ellenőrzését követően – tisztázni kell egy-egy grafikát és/vagy ábrát és/vagy fotót tartalmazó papír alapú kiadvány termékdíjat érintő jogszerű meghatározását, még akkor is az egyik leggyakoribb vállalkozói vizsgálati szempont, hogy „van-e a kérdéses terméken céglogó vagy sem”? Pedig a céglogó megléte egyáltalán nem szükséges feltétele a reklámhordozó papír jogszerű meghatározásának.

Nézzük meg, melyek a 2012. évi termékdíj változások a reklámhordozó papír esetében

I.

Először is a reklámhordozó papír fogalma, melyet a Ktdt.[1] 2.§ 26. pontja határoz meg:

„26. reklámhordozó papír: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényben meghatározott gazdasági reklámot tartalmazó, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény által meghatározott sajtótermékek közül az időszaki lap egyes lapszámai, a röplap és az egyéb szöveges kiadvány, a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány – beleértve azt is, ha mindezek más, nem termékdíjköteles kiadvány külön mellékletét képezik –, továbbá a térkép. Nem tartozik a reklámhordozó papír fogalmába:

a) a kiadványonként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50%-ában nem gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadvány, időszaki lap,

b) a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott kiadvány, időszaki lap,

c) a könyv, tankönyv;”

Itt több fogalomrész elemzése és értelmezése szükséges ahhoz, hogy pontos képet kapjunk, illetve, hogy termékdíj szempontból a reklámhordozó papír helyesen/jól lehatárolható legyen:

II.

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény [2] 203.§ 22. pontja az alábbiak szerint fogalmazza meg a kiadvány, illetve a 60. pontja a sajtótermék fogalmát:

22. Kiadvány:

a) könyv nyomtatott vagy elektronikus formában, lemezen, kazettán, más fizikai hordozón; online és letölthető könyv;

b) sajtótermék nyomtatott vagy elektronikus formában; online és letölthető időszaki kiadvány;

c) egyéb nyomtatott anyag (címtár, névtár, grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, térkép; röplap; nyomtatott képeslap, üdvözlő- és más hasonló kártya; nyomtatott kép, minta, fénykép; nyomtatott naptár; nyomtatott üzleti reklámanyag, katalógus, prospektus, reklámposzter és hasonlók; egyéb szöveges kiadvány) ide nem értve: nyomtatott öntapadó papír (matrica), postai, jövedéki, illeték- stb. bélyeg, bélyegnyomott papír, csekk, bankjegy, részvény, értékcikk, kötvény, okirat és hasonlók;

d) film-, video-, televízióműsor-készítés termékei (nyilvános közlésre szánt film filmszalagon, videokazettán, -lemezen, más fizikai hordozón; letölthető film, videó);

e) hangfelvétel (nyilvános közlésre szánt, műsoros hangszalag, hanglemez, letölthető hangtartalom);

f) zenemű (nyomtatott zenemű, zenemű elektronikus formában, letölthető zenemű)

60. Sajtótermék:

a napilap és más időszaki lap egyes számai, valamint az internetes újság vagy hírportál, amelyet gazdasági szolgáltatásként nyújtanak, amelynek tartalmáért valamely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság szerkesztői felelősséget visel, és amelynek elsődleges célja szövegből, illetve képekből álló tartalmaknak a nyilvánossághoz való eljuttatása tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából, nyomtatott formátumban vagy valamely elektronikus hírközlő hálózaton keresztül. A szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása során megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti, és nem eredményez szükségszerűen jogi felelősséget a sajtótermék tekintetében. Gazdasági szolgáltatás az önálló, üzletszerűen – rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett – végzett szolgáltatás.

A reklámhordozó papír Ktdt. szerinti meghatározása a sajtótermékek közül az időszaki lap egyes számait, míg a kiadványok közül a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadványt; a térképet; a röplapot és az egyéb szöveges kiadványt emelte ki.

Igyekeztem összeszedni a megjelölt kiadványok ismertetőjegyeit:

▫      időszaki lap egyes lapszámai: jellemzően ide tartozik a napilap, folyóirat és egyéb lap, valamint ezek melléklete,

▫      röplap, egyéb szöveges kiadvány: jellemzően kis terjedelmű nyomtatvány, amelynek elsődleges célja a hírközlés, illetve figyelemfelkeltés. Leggyakrabban szöveggel, de egyes esetekben képpel, illetve különféle ábrával, rajzzal ellátva jelentetik meg. Terjedelme az 1 lapos kiviteltől egészen akár a 15-25 laposig terjedhet.

▫      a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány jellemzően valamilyen ábrával, rajzzal és/vagy képpel jeleníti meg azt az információt, melynek elsődleges célja a hírközlés.

A felsorolt fogalmakból jól látható, hogy olyan újságokról, folyóiratokról és időszakos kiadványokról; illetve hirdetési célt szolgáló nyomtatványokról van itt szó, amelyek  általában gazdasági, kereskedelmi, értékesítési célt töltenek be.

A fogalom második része meghatározza azokat a papír alapú nyomtatott termékeket, amelyek tartalmaznak ugyan valamilyen információt, grafikát, rajzot vagy fotót, de ennek ellenére nem tartoznak a reklámhordozó papír termékáramba:

„a) a kiadványonként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50%-ában nem gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadvány, időszaki lap,

b) a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott kiadvány, időszaki lap,

c) a könyv, tankönyv;”

▫      az a) pontban lévő 50%-os mérték megállapításához ismerni kell a kiadvány vagy időszaki lap teljes nyomtatott felületét, persze ez problémát nem okozhat, mivel az egyes lapok általában szabványos méretben készülnek és azok felülete – ide értve az első és hátsó borítólapok felületét is – egyszerű matematikai műveletekkel kiszámítható;

▫      a b) pontnál a közhasznú tevékenységet végző szervezetet[3], továbbá az állami[4] és Magyarország helyi önkormányzatairól[5] szóló külön törvényekben meghatározott szervezet által a tevékenységükhöz kapcsolódóan kibocsátott kiadványokról, időszaki lapokról van szó;

▫      a c) pont szerint a könyv, – amely egybekötött, lapozható ívekből álló, rendszerint fedéllel ellátott nyomtatott írásmű – és a tankönyv, – amely különféle tantárgyak ismeretanyagát tartalmazó könyv – szintén kivétel.

III.

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a reklámhordozó terméknek meg kell felelnie a Ktdt. 1. számú melléklet 4.1 és 4.2 pontjaiban lévő előírásoknak is, ami nem más, mint:

▫      Papír és karton; papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból készült áruk: ex 48 Árucsoportba; illetve

▫      Könyvek, újságok, képek és más nyomdaipari termékek: ex 49 Árucsoportba

tartozó termék(ek)nek való megfelelés.

Hogyan értelmezendő a gazdasági reklám!

 

A „gazdasági reklám” mint fogalom a Grtv.[6] 3.§ d) pontja szerint értelmezendő, vagyis: „olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.

Fontos szempont, hogy a tájékoztatás céljainál vagylagosság került megfogalmazásra, tehát ha bármelyik irányultság esetében megvalósul a tájékoztatás, közlés, akkor az már a gazdasági reklám fogalmát kimeríti. Tehát nem csak egy áru értékesítésekor, hanem egyéb más igénybevételre történő felhíváskor, továbbá az adott cég nevének, működésének a bemutatásakor, az általa forgalmazott (fenti bő értelemben vett) áruk ismertségének növelését szolgáló stb. esetben is gazdasági reklámról beszélünk. Vagyis a vállalkozás által értékesített vagy felhasznált reklámhordozó – a fenti paramétereken túl – akkor tartalmaz gazdasági reklámot, ha az összefügg a vállalkozás áruinak/szolgáltatásainak értékesítésével, népszerűsítésével, ismertségének stb. előmozdításával.

A gazdasági reklám a vállalkozás formájától függetlenül azt a vállalkozást érinti – a Grtv. 3. § r) pontja szerint – „aki önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el.”

A reklámhordozó papír meghatározása!

Szinte minden információt hordozó papír alapú terméknél felmerül a Ktdt. 2. § 26. pontjának értelmezése, vagyis mégis melyek azok a termékek, amelyek termékdíj-kötelesek és melyek azok, amelyek nem tartoznak a termékdíj-köteles termékek közé. A Ktdt. és a mögöttes jogszabályok – a röplap és a térképtől eltekintve – konkrét terméket nem határoznak meg, azonban az egyes fogalmak levezetéséből jól behatárolható az érintett termékek köre. Már sokszor esett arról szó, hogy a reklámhordozó papír esetében nem lehet minden esetben első ránézésre eldönteni, hogy az termékdíj-köteles termék-e vagy sem.

Továbbra is célszerű azt az eljárást folytatni, hogy a kérdéses terméknél az alábbi három kritériumot kell megvizsgálni a termék pontos lehatárolásához:

1.     Gazdasági reklámot tartalmaznak.

2.     Az időszaki lap egyes lapszámai; röplap és az egyéb szöveges kiadvány; grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány; és a térkép, vagyis amely termékek megfelelnek a Ktdt. 2. § 26. pontjának:

3.     Egyes papíráruk és nyomdaipari termékek, amelyek megfelelnek a Ktdt. 1. számú melléklet 4.1 és 4.2 pontjaiban lévő nyomtatott termékeknek;

Ha mindhárom feltétel adott, akkor szükséges megvizsgálni, hogy a termék belefér-e a kivételek valamely kategóriájába.

Kiadvány és annak melléklete!

1.   Amennyiben egy reklámhordozó papírnak nem minősülő kiadvány melléklettel is rendelkezik, akkor a termékdíj-kötelezettség szempontjából az alábbiak szerint javasolt eljárni:

a)     ha a melléklet saját állandó címmel, rendszerint saját szerzőségi adatokkal és önálló számozási adatokkal is rendelkezik, akkor azt – önálló időszaki – kiadványnak kell tekinteni, és az önálló kiadvány felületére kell az „50%-ában gazdasági reklám” tartalmat vizsgálni. Ha az önálló kiadvány nyomtatott felületének több mint 50%-a gazdasági reklám, akkor az termékdíj-köteles, – és a termékdíj-köteles tömeget csak a melléklet tömege adja –, míg ellenkező esetben (50%, vagy az alatti gazdasági reklámtartalom) a melléklet sem termékdíj-köteles;

b)     ha az a) pont szerint a kiadvány nem minősül önálló kiadványnak, úgy abban az esetben az „alapkiadvánnyal” együtt tekintendő kiadványnak, és értelemszerűen az 50% a teljes kiadványra nézve vizsgálandó

2.   A termékdíj-köteles tömeg szempontjából az alábbiak szerint kell eljárni:

a)     ha a melléklet saját állandó címmel, rendszerint saját szerzőségi adatokkal és önálló számozási adatokkal is rendelkezik, akkor azt – önálló időszaki – kiadványnak kell tekinteni, és az önálló kiadvány felületére külön kell az „50%-os gazdasági reklám” tartalmat vizsgálni, illetve külön kell az „50%-os gazdasági reklám” tartalmat vizsgálni az „alapkiadványra”, és amelyik – „alapkiadvány” és/vagy melléklet  – meghaladja ezen mérőszámot, úgy az a termék termékdíj-köteles, és csak annak a tömege számítandó;

b)     ha az a) pont szerint a kiadvány nem minősül önálló kiadványnak, úgy abban az esetben az „alapkiadvánnyal” együtt tekintendő kiadványnak, és értelemszerűen az „alapkiadvány” felületével együtt vizsgálandó „50%-os gazdasági reklám” tartalom. Vagyis ha az együttes felület 50%-nál több gazdasági reklámot tartalmaz, akkor az együttes tömeget kell figyelembe venni termékdíj-kötelezettség megállapításánál.

Ki a termékdíj-fizetésére kötelezett?

A belföldi előállítású reklámhordozó papír esetében a termékdíj-fizetésére kötelezett személy az első belföldi forgalomba hozó, aki a gyakorlatban nem más, mint a reklámhordozó papírt gyártó, a nyomdai szolgáltatást és persze ezt követően az első belföldi forgalomba hozatalt végző nyomda. Külföldről történő behozatal esetében ez annyiban változik, hogy a harmadik országból vagy a közösségen belülről behozó személy a kötelezett.

Előfordulhat, hogy az a személy (Nyomda 1), aki a kiadvány vagy időszaki lap elkészítésére a megrendelővel (Megrendelő) megállapodott, az nem saját maga készíti el a kiadványt vagy időszaki lapot, – akár azért mert kapacitása már nincs a termék elkészítésére, vagy műszaki felszereltsége nem teszi ezt lehetővé, vagy esetlegesen műszaki problémája adódott – viszont a piacot nem akarja elveszíteni és a kiadvány vagy időszaki lap első belföldi forgalomba hozója kíván maradni Nyomda 1. Persze erre az esetre is van jogszerű megoldás, ami nem más, mint a megrendelő partnere (Nyomda 1) és a tényleges nyomdai tevékenységet végző (Nyomda 2) közötti bérgyártási szerződés megkötése – ahol a bérgyártató a Nyomda 1 –, mivel így a megrendelő partnere, mint bérgyártató (Nyomda 1) lesz a termékdíj-kötelezettje. Ebben az esetben viszont Nyomda 1-nek kell a bérgyártást végző Nyomda 2 részére biztosítani a reklámhordozó papír tömegének legalább 50-át kitevő anyagot.

Mikor keletkezik a nyomda termékdíj-kötelezettsége?

A nyomda termékdíj-kötelezettsége belföldi értékesítés (a nyomdai szolgáltatás teljesítése) esetében az általa kiállított számlán feltüntetett teljesítés napján vagy saját célú felhasználás (pl.: ingyenes szétosztás) esetén a költségként történő elszámolás napján keletkezik.

Külföldről történő behozatal esetében ez annyiban változik, hogy a behozó a kötelezett, és a kötelezettsége belföldi értékesítés esetén az általa kiállított számlán feltüntetett teljesítés napján, vagy saját célú felhasználás esetén a költségként történő elszámolás napján keletkezik.

Persze a kötelezett úgy is határozhat, hogy 2012-ben termékdíj-kötelezettségét a termékdíjköteles termék készletre történő felvételének napján keletkezteti. Ekkor április 20-ig kell megtennie a bejelentési és bevallási kötelezettségét a készletén lévő termékdíjköteles termékek után. A reklámhordozó papír termékdíjtétele 64,-Ft/kg.

Az a személy, aki 2011-ben a készletre történő felvételének napján keletkeztette a termékdíj-fizetési kötelezettséget és 2012. első negyedévében bocsátja ki a reklámhordozó papírt, annak a 2012-es termékdíjtétel és a 2011-es termékdíjtétel különbözete szerint kell bevallania és megfizetnie a termékdíjat feltéve, hogy a készletre vételre vonatkozó rendelkezéseknek eleget tett.

Kötelezettsége keletkezik annak is, aki 2011-ben mint, a reklámhordozó papír első belföldi vevője szerezte be a termékdíjköteles terméket, de azt 2012 után hozza  forgalomba vagy használja fel saját célra.

A nyomdai tevékenységet végző megrendelőnek miről kell nyilatkoznia?

Tekintettel arra, hogy a nyomda az esetek túlnyomó többségében egy terméket/nyomdaipari terméket hoz létre és annak felhasználásáról nincs tudomása, vagyis a gazdasági reklám tartalmat teljes bizonyossággal nem áll módjában megállapítani. Ezért a nyomda megrendelőjének, ha a megrendelés időszaki lap egyes lapszáma, röplap, egyéb szöveges kiadvány, vagy grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, továbbá térkép előállítására vonatkozik nyilatkoznia kell arról, hogy – „A reklámhordozó papír meghatározása!” fejezetnél is részletezett feltételek alapján – a kéréses termék reklámhordozó papírnak minősül-e. A nyilatkozatot vagy a megrendeléskor, vagy a szerződés megkötésekor kell megtenni.

A nyilatkozat és a reklámhordozó papírral kapcsolatos kötelezettségek – belföldi előállítású reklámhordozó papír esetében – megoszlása: 

megrendelő/első vevő

nyomda

megrendeléskor vagy a szerződéskötés során nyilatkoznia kell a termékdíj-kötelezettséget meghatározó feltételekről

köteles megőrizni a nyilatkozatokat és a nyomtatott reklámhordozó papírt vagy azzal azonos elektronikusan rögzített példányát

ha nem a valóságnak megfelelően nyilatkozik, akkor termékdíj-kötelezetté válik

6 évig köteles megőrizni az előállított termék elektronikus vagy nyomtatott példányát

 

nem reklámhordozó papírra szól a megrendelés, úgy jeleznie kell, hogy a megrendelt áru a Ktdt. 2. § 26. pontja a) v. b) v. c) alpontja szerint nem tartozik a reklámhordozó papír fogalma alá

a nyomtatott vagy elektronikusan rögzített példányt a vámhatóság ellenőrzése során, kérésére be kell mutatni

 

Az, hogy egy kiadvány vagy időszaki lap reklámhordozó papírnak minősül-e minden esetben csak az adott kiadványra vagy időszaki lapra vonatkozik. Azoknál a megrendeléseknél, illetve szerződéskötéseknél, ahol egy adott időszakra (pl.: egy évre) történik a megállapodás, ott termékenként külön-külön kell nyilatkozni, és a nyilatkozat ezen módjáról a megrendelésben, illetve a szerződéskötésben célszerű hivatkozni. Ez azért is szükséges, mivel a rendszeresen megjelenő kiadványoknál előfordulhat az, hogy nem minden esetben csatolnak hozzá mellékletet és a kiadvány és/vagy a melléklet termékdíjas megítélése – 50%-os gazdasági reklám tartalom – ez alapján változhat (lásd. Kiadvány és annak melléklete! fejezetet), nem beszélve arról, hogy a nyomdának 6 évig meg kell őriznie minden egyes általa előállított időszaki lap lapszámát, röplapot, egyéb szöveges kiadványt, grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadványt, továbbá térképet elektronikus vagy nyomtatott formában.

 


[1]    a környezetvédelmi termékdíjról 2011. évi LXXXV. törvény

[2]   a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról1szóló 2010. évi CLXXXV. törvény

[3]  az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

[4]  a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény

[5]    Magyarország helyi önkormányzatairólszóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

[6] a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 

 

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig időben tudjuk tájékoztatni aktuális kedvezményeinkről.FELIRATKOZÁS
Bejelentkezés

Amennyiben Ön már regisztrált felhasználónk, kérjük lépjen be e-mail címével és jelszavával!


BEJELENTKEZÉS
elfelejtett jelszó regisztráció
Hasznos információk
YouPrint - Kalkuláld ki Te, mennyit költenél szórólap reklámra.
honlapkészítés: comfuture